POPPERS Ultra Strong
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Vyprodáno

POPPERS Ultra Strong

199,00 Kč

199,00 Kč Bez DPH

block Vyprodáno
Zaručujeme bezpečný nákup v našem obchodě
Zajišťujeme pouze kvalitní a rychlé dopravce
Jistota oprávněné reklamace při vrácení zboží

Dobírka je k dispozici za níže uvedených nosičů.

ZÁSILKOVNA

BALÍKOVNA

 • Extrémně silný pentylový čistič, který se řadí mezi nejsilnější a nejlepší poppers.
 • Bezpečnostní list ke stažení ZDE
 • Obsahuje Pentyl nitrite
 • Návod k použití ZDE
 • INFO ETIKETA: CZ NEBEZPEČÍ

  ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE

  NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost a závratě. 

  PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a veškerými dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly.

  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Oplachujte kůži vodou.
  • PŘI STYKU S OČIMA: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224919293

Obrázek5.jpg

 

UPOZORNĚNÍ: Užití k inhalaci by mohlo poškodit zdraví!