Informace o poppers

Poppers jsou v ČR v našem eshopu prodávány jako vysoce koncentrované průmyslové (nitritové) čističe na audiohlavy,videohlavy a kůži.

Způsob použití čističe je pouze za dodržování níže uvedených bezpečnostních pravidel.

Použití nitritových čističů:

Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers čističe a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo velmi znečištěno, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a dočistit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky.

Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers čističe. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír  s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav netlačte!

V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje vyčistit v profesionálním servisu.

Kůže - pokud chcete vyčistit skvrnu na úsni, je třeba vyzkoušet poppers čistič na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto čističem. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň nečistěte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy.

POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s čističem je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm!!! 

Poppers čistič obsahuje isopropyl nitite, což je nebezpečná látka pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte čističe mimo dosah dětí. Při použití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství mléka nebo vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení čističe vezměte s sebou.

 

Poppers mají tyto rizikové faktory:

R11 Vysoce hořlavý 

R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží a při požití

Poppers bezpečnostní faktory:

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření 

S24 Zamezte styku s kůží  

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

 

Při zasažení pokožky způsobuje její podráždění a exantém. Při polknutí je třeba okamžitě na místě do několika sekund vyvolat zvracení a zavolat lékařskou pohotovost.

Upozornění:

Nabídka v sekcích poppers je určena pro profesionální průmyslové použití za velkoobchodní ceny, nikoli pro další prodej spotřebitelům. Zadáním objednávky se má za to, že zákazník je podnikatelem nebo osobou pověřenou k nákupu pro podniky - při objednávce tento souhlas vyjadřujete souhlasem s obchodními podmínkami eshopu popershop.cz

 

Přihlášení

Oblíbené

Podporujeme